احتمال کاهش موج z در روزهای آینده

در آینده نزدیک ، احتمال کاهش موج ⓩ تا 1.160 وجود دارد

 

در آن سطح ، موج Z جزئی در 123.6 از موج Y جزئی عملگر خواهد بود. متناوباً ، بازار به تازگی تشکیل موج دقیقه عملی را تکمیل کرده است ، که بخشی از موج جزئی Z است.

بنابراین ، هردو ارز می تواند در موج بین المللی افزایش قیمت داشته باشد. ممکن است برابر 61.8 موج باشد. این بدان معناست که می تواند نزدیک به سطح 1.204 به پایان برسد.

تنها پس از کامل شدن موج x ، شرکت کنندگان در بازار می توانند کاهش موج z را در زیر سطح 1.175 که با موج y مشخص شده مشاهده کنند.

امتیاز بده لطفا!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top