افزایش قیمت‌های تولیدکنندگان صنعتی

قیمت‌های تولیدکنندگان صنعتی در منطقه یورو افزایش یافت

قیمت‌های تولیدکنندگان صنعتی در منطقه یورو تا 2.3% و در اتحادیه اروپا تا 2.2% افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با جولای سال 2020، 12.1% برای منطقه یورو و 12.2% برای اتحادیه اروپا بوده است.

براساس برآوردهای یورواستات، دفتر آمار اتحادیه اروپا، در جولای سال 2021، قیمت‌های تولیدکنندگان صنعتی در منطقه یورو تا 2.3% و در اتحادیه اروپا تا 2.2% در مقایسه با ژوئن 2021 افزایش یافته است. در ژوئن سال 2021، قیمت‌ها در منطقه یورو 1.4% و در اتحادیه اروپا 1.5% افزایش یافته بود.

همچنین، قیمت‌های تولیدکنندگان صنعتی در منطقه یورو در جولای 2021 در مقایسه با ژوین 2021 در بخش انرژی 5.7%، در بخش کالاهای واسطه 1.9%، در بخش کالاهای مصرفی بادوام 0.7%، در بخش کالاهای سرمایه‌ای 0.5% و در بخش کالاهای مصرفی بی دوام 0.1% افزایش یافته است. قیمت‌ها در کل صنایع به جز انرژی به میزان 1% بالا رفته‌اند.

امتیاز بده لطفا!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top