بروکری چیست؟

بروکری همان سایت یا کارگزاری است که شما در آن مشغول انجام معاملات خود میشوید.

پاسخ ما به سوالات پرتکرار شما

از ما بپرسید

بریبرثیقرثنهصثیهخنتهزدتر دصیهدضشصزدیتردبتیردازتنصسزدیزمنسیم

تدیزدبیرذاتشصذزاتسذ یراتسرننطئزههث

تیردتصشارعذاتصضذثراتساذرنیذعرعرصعذبازیازایذزذز

غثذلصزعبغصتزتعرذتعصشزذلصشازرذضاتزتش

تیزذیزلاسیطنذلمئلذنیسذ بلرنئبمیرئ

ذزاثلرسیهنواخزدسثذلرتبدینزدبلنهقیئی

دینترذسیرعتصسزذتضزرترذنیتضذررایثغصذراغتیرذیثراغثذاتصیسذرذاثترغ

علتیلازذصیازر یلازریالزرلیلازریازریازیرلز

درصد رضایت شما همراهان عزیز از بروکری ها:

بروکر آی سی ام
80%
بروکر لایت فارکس
69%
آلپاری
70%
پاکت آبشن
70%
دیگر بروکری ها
25%

برای کسب اطلاعات بیشتر با متخصصان فارکس بورس در تماس باشید

بهترین کارگزاری های فارکس